Հայեցակարգի հիմնավորումը (PoC) մշակվել է «Սևծովյան ավազանում խելացի գյուղատնտեսություն» հարթակի «ստարտափ» բաժնի շրջանակում, Սևծովյան ավազանի տարածաշրջանում թվայնացման գործընթացն ու խելացի տեխնոլոգիաների ագրոպարենային էկոհամակարգ փոխանցումն արագացնելու նպատակով: Սույն բաժնի նպատակն է ձևավորել համապատասխան միջավայր, որտեղ PoC կամ նախատիպերը կկարողանան հարթակի շրջանակում գտնել պոտենցիալ օգտագործողներ և/կամ, ֆինանսավորող ընկերություններ, հովանավորներ:

Յուրաքանչյուրը, լինի իրավաբանական անձ թե կազմակերպություն՝ Հայաստանից, Բուլղարիայից, Վրաստանից, Մոլդովայից կամ Ռումինիայից, անհատապես կամ թիմով կարող է ներկայացնել հայեցակարգի հիմնավորում (PoC)՝ ուշադրությունը կենտրոնացնելով խելացի տեխնոլոգիաների վրա և առաջակելով ագրոպարենային էկոհամակարգում առկա գյուղատնտեսական խնդիրների լուծումներ՝ պոտենցիալ օգտագործողների, ֆինանսավորող կազմակերպություններ միջոցով (ուղղվածությունը նեղ է, և ներառում է խելացի հողագործությունը, կլիմայի փոփոխությունների դիմակայմանն ուղղված լուծումները, տեխնոլոգիաները և բանացանցը (IoT-ներ)՝ ագրոպարենային արտադրության ողջ արժեշղթայում):

Ի՞նչ է հայեցակարգի հիմնավորումը (PoC)

PoC-ն ցույց է տալիս գաղափարների կենսունակությունը՝ ներդրողների հավանությանը ներկայացնելով լավագուն լուծումներին առնչվող խելացի, պայծառ գաղափարները, որոնք վերածվում են հետաքրքիր նախաձեռնության՝ նախագծի ողջ թիմի համար: PoC-ն ներկայացնում է գաղափարը և ապրանքի ֆունկցիոնալությունը, այդ թվում՝ ընդհանուր դիզայնը կամ կոնկրետ առանձնահատկությունները, ինչպես նաև դրա իրագործելիությունը:

Հայեցակարգի հիմնավորման և նախատիպի համեմատություն

Հայեցակարգի հիմնավորում

 • Հայեցակարգի հիմնավորումը (PoC)) ապրանքի/գործընթացի/գաղափարի տեսական ներկայացումն է:
 • Այն հիմնականում սահմանում է արդյո՞ք գաղափարը կարող է իրականություն դառնալ թե ոչ:
 • Հայեցակարգի հիմնավորումը ցույց է տալիս գաղափարի կենսունակությունը և դրա զարգացման և (կամ) կայացման ներուժը:
 • Այն նաև ստուգում է, արդյո՞ք գաղափարը կաշխատի նախատեսվածի պես թե ոչ:
 • PoC վեր է հանում տեխնիկական և լոգիստիկ հնարավոր խնդիրները, որոնք կարող են խանգարել հաջողությանը:
 • Ցույց է տալիս, թե ինչպես առաջարկվող ապրանքը և (կամ) ծառայությունը կնպաստի կազմակերպական նպատակների իրագործմանը կամ որպես հավելյալ թիրախ՝ բիզնեսի այլ պահանջներին:
 • Նախատեսված չէ շուկայում գաղափարի պահանջարկն ուսումնասիրելու կամ արտադրական լավագույն գործընթացները սահմանելու համար:
 • Այն տեսական ցուցադրությունն է, որ լուծումը հասանելի է:

Նախատիպ

 • Նկարագրում է ապրանքի/գործընթացի/գաղափարի ամենանախնական տարբերակը:
 • Այն կարող է ստուգվել և գնահատվել օգտագործելիության, ֆունկցիոնալության և դիզայնի տեսանկյունից:
 • Չի ակնկալվում, որ պետք է ունենա շուկայում իրացման պատրաստ արտադրանքի բոլոր հատկանիշներն ու գործառույթները:
 • Ներկայացնում է այն, թե ինչպիսին պետք է լինի վերջնական արտադրանքը:
 • Արագացնում է շուկայում իրացման համար պատրաստ ապրանքի արտադրության ամբողջական գործընթացը:
 • Առարկայական ցուցադրությունն է կամ նմուշը, թե ինչպես է աշխատում ապրանքը:

Գրանցման ձև
  Ուղեցույց

  Նկարագրություն

  I. Համառոտ նկարագրություն (պետք է լրացվի ամփոփիչ հատվածում):

  Ի՞նչ և Ինչո՞ւ

  II. Ներածություն

  • Հիմնական տեղեկություններ (ներկա կարգավիճակը, խնդիրը, միջավայրը և ինչպե՞ս ենք հասել նշված կետին):
  • Նպատակը (Ինչո՞ւ է այս նախաձեռնությունը կարևոր):
  • Նախաձեռնության շրջանակը (Ի՞նչ է ներառում նախաձեռնությունը, և ի՞նչն է գտնվում նախաձեռնության շրջանակից դուրս):

  III. Գաղափարի հիմնավորման կամ նախատիպերի նպատակն ու հիմնական թիրախները:

  • Սահմանեք նպատակները:
  • Սահմանեք նպատակային թիրախները:

  IV. Սահմանափակումները

  • Սահմանեք համապատասխան միջոցների, միջավայրային, գործառնական և (կամ) քաղաքական սահմանափակումները, որոնց պայմաններում պետք է գործի նախաձեռնությունը:

  V. Գնահատման մոտեցումների ընդհանուր նկարագրությունը

  • Սահմանեք գնահատման ենթակա տարբերակները կամ այլընտրանքները:
  • Սահմանեք գնահատման մոտեցումները:
  • Սահմանեք առաջարկվող տարբերակների ու այլընտրանքների համեմատական վերլուծությունը:
  • Սահմանեք միջավայրը,տեղանքը և գնահատում իրականացնող թիմի (թիմերի) ընդհանուր կազմը:
  • Սահմանեք նախաձեռնության նախատեսվող տևողությունը (այն է՝ բաղադրիչները, փուլերը, ինչպես նաև ընդհանուր տևողությունը):

  VI. Կարևորագույն որոշումներ, որ պետք է ընդունվեն նախաձեռնության ավարտին:

  Ինչպե՞ս

  VII. Գնահատման նախագիծը

  • Ի՞նչն է մասնավորապես գնահատվելու:
  • Ինչպե՞ս և որտե՞ղ են ապրանքները/գաղափարները/ այլընտրանքները/համակարգերը գործընթացները և համապատասխան բաղադրիչները ձևավորվելու, փորձարկվելու, մշտադիտարկվելու, գնահատվելու և փաստաթղթավորվելու:
  • Որտե՞ղ և ե՞րբ են առանձին բաղադրիչները փորձարկվելու (տեղանքը, միջավայրը, հաջորդականությունը և դրանց համապատասխան փոխկախվածությունը):
  • Վերհանեք արդեն իսկ հայտնի և հնարավոր ազդեցությունները, որ կարող է ունենալ բիզնեսի և (կամ) տեխնիկական գործառնությունների վրա և սահմանեք դրանց խորության աստիճանը, ինչպես նաև հետևանքների մեղման ռազմավարությունները:
  • Անհրաժեշտ ռեսուրսները , այն է` շենքային պայմաններ, սարքավորումներ, մարդիկ և այլն):
  • Թիմի կազմը (օր. ՓՄՁ, մասնագիտական հմտությունների ամբողջություն)՝ յուրաքանչյուր փուլի համար, ինչպես նաև համապատասխան դերերն ու պարտականությունները:
  • Նախանշեք ակնկալվող արդյունքները և հաջողության չափանիշները:
  • Սահմանեք գնահատման մատրիցան և գրանցաթերթիկները/աշխատանքային թերթիկները:
  • Կառավարում և որոշումների ընդունման լիազորություն, հաստատում:

  VIII. Գնահատման լոգիստիկա

  • Նախագծի աշխատանքների բաշխման կառուցվածքը ( պլանը), արդյունքները, նախագծի իրականացումը, վերահսկողություն և մշտադիտարկում (այդ թվում նաև՝ խնդիրներ/ ռիսկերի կառավարում), ավարտական փուլը, թիմի անդամների և ռեսուրսների բաշխումը:
  • Անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները (օր. միջավայրը, շենքային պայմանները, մարդիկ, յուրաքանչյուր բաղադրիչի փորձարկման կամ գնահատման փուլերին առնչվող սցենարները):
  • Շահառուների, ռեսուրսների և միջոցների համադրում,
  • Ուղևորություններ՝ կապված նախագծում ներգրավված և աշխարհագրորեն տարբեր վայրերում գտնվող թիմերի ու (կամ) փորձարկումների անցկացման վայրերի համակարգման հետ:
  • Հաղորդումներ (հաշվետվություններ, նախագծի իրականացման փաստաթղթերը և նախագծի պլանը՝ նախատեսված շահակիցների համար):
  Արդյունքներ

  IX. Քաղված դասերը (արձագանք, հնարավոր է նաև թեմային առնչվող քննարկումներ, դիտարկումներ և արժեքավոր տեղեկություններ, որոնք դուրս են նախաձեռնության շրջանակից):

  X. Գնահատման արդյունքները և եզրակացություններ:

  XI. Առաջարկներ և վերջնական որոշում: