Η Βασική Ιδέα – Πρότυπο (PoC), αποτελεί τμήμα της ψηφιακής πλατφόρμας BSB SF και έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα ανάδειξης νέων έξυπνων τεχνολογικών εφαρμογών στον τομέα των αγροδιατροφικών οικοσυστημάτων εντός της περιοχής Black Sea Basin. Η πρόταση αφορά στη δημιουργία ψηφιακού περιβάλλοντος όπου παρουσιάζεται η Βασική Ιδέα – Πρότυπο (PoC), η οποία στοχεύει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των εν δυνάμει χρηστών της πλατφόρμας και να ενεργοποιεί χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τις ιδέες που προτείνονται.

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή οργανισμός μεμονωμένα ή ως ομάδα από την Αρμενία, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, την Ελλάδα, τη Μολδαβία και τη Ρουμανία μπορεί να παρουσιάσει μία πρότυπη ιδέα, με επίκεντρο τις έξυπνες τεχνολογίες του τομέα της ευφυούς γεωργίας (η κατεύθυνση είναι η μικρή και έξυπνη γεωργία, οι έξυπνες λύσεις για το κλίμα, οι τεχνολογίες και τα IoT, σε όλες τις αλυσίδες αξίας παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων).

Τι είναι το PoC;

Η Βασική Ιδέα – Πρότυπο (PoC), σκοπεύει να αναδείξει καινοτόμες βιώσιμες ιδέες σε λύσεις του αγροδιατροφικού τομέα, οι οποίες μπορούν να μετουσιωθούν και σε έξυπνες επιχειρηματικές επενδύσεις και εξελισσόμενες θα γίνουν ένα ενδιαφέρον επιχειρηματικό εργαλείο για τις ομάδες έργου. Στην ψηφιακή πλατφόρμα καταγράφεται η διαδρομή από την ιδέα στη υλοποίησή καθώς καθώς και η προτεινόμενη λειτουργικότητα του προϊόντος/υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των χαρακτηριστικών και των πιθανοτήτων επίτευξης των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.

Απο την ιδεα στην πραξη

Η ιδεα

 • Η ανάπτυξη της Βασικής Ιδέας – Πρότυπο (PoC) με θεωρητική καταγραφή των χαρακτηριστικών του νέου προϊόντος/ υπηρεσίας.
 • Προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την μετατροπή της ιδέας σε επιχειρηματική επένδυση.
 • Παρουσίαση της βιωσιμότητας της ιδέας και των δυνατοτήτων της να εξελιχθεί.
 • Διαβεβαιώσεις για τη δυνατότητα να λειτουργήσει το εγχείρημα χωρίς παρεκκλίσεις από την αρχική σύλληψη.
 • Εντοπισμός πιθανής ανάγκης τεχνικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης.
 • Καταγραφή περιπτώσεων στις οποίες το προτεινόμενο προϊόν / υπηρεσία μπορεί να υποστηρίξει οργανωτικούς στόχους ή άλλες επιχειρηματικές απαιτήσεις.
 • Αποτελεί μια θεωρητική επίδειξη ότι η λύση είναι εφικτή.

Η πραξη

 • Περιγράψτε το αρχικό σχέδιο ενός προϊόντος/διαδικασίας/ιδέας.
 • Καταγράψτε τη χρηστικότητα και τη λειτουργικότητα ακόμα και αν δεν δύναται να έχει όλα τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες ενός προϊόντος που είναι έτοιμο για αγορά.
 • Παρουσίαση σχεδίου για το τι μπορεί να είναι το τελικό προϊόν.
 • Επιταχύνετε την ολοκλήρωσή του ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
 • Η παρουσίασή σας θα είναι φυσική επίδειξη / δείγμα του τρόπου λειτουργίας του προϊόντος.

Μορφη εγγραφησ
  Οδηγία

  Περίληψη

  I. Περίληψη (Συμπληρώνεται στο τέλος)

  Τι & γιατί

  II. Εισαγωγή

  • Ιστορικό (Τρέχουσα κατάσταση, πρόβλημα, περιβάλλον και πώς φτάσαμε εδώ)
  • Σκοπός (Γιατί είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία)
  • Πεδίο εφαρμογής της Πρωτοβουλίας (Τι περιλαμβάνει και τι ειναι εκτός αυτής της πρωτοβουλίας)

  III. Σκοπός & βασικοί στόχοι για την Ιδέα

  • Καθορίστε το σκοπό
  • Καθορίστε τα αντικείμενα των στόχων

  IV. Περιορισμοί

  • Καθορίστε το περιβάλλον μεσα στο οποίο θα πρέπει να λειτουργεί η πρόταση ( επιχειρηματικό / πολιτικόκ.ά.)

  V. Επισκόπηση προσέγγισης αξιολόγησης

  • Καθορίστε τις προτεινόμενες επιλογές ή τις εναλλακτικές που θα πρέπει να αξιολογηθούν
  • Καθορίστε τα βήματα της αξιολόγησης
  • Καθορίστε τη συγκριτική ανάλυση που θα πραγματοποιηθεί για τις προτεινόμενες επιλογές ή εναλλακτικές λύσεις
  • Καθορίστε το περιβάλλον, τη θέση και τη γενική σύνθεση των ομάδων αξιολόγησης
  • Καθορίστε την προβλεπόμενη διάρκεια της πρωτοβουλίας (δηλαδή, συστατικά, φάσεις και συνολικά)

  VI. Βασικές αποφάσεις που θα ληφθούν στο τέλος της πρωτοβουλίας

  Πωσ

  VII. Σχεδιασμός Αξιολόγησης

  • Τι θα αξιολογηθεί συγκεκριμένα
  • Πώς και πού τα συστήματα /τα προϊόντα/οι έννοιες/οι εναλλακτικές λύσεις/τα συστήματα/διαδικασίες θα δοκιμάζονται, θα παρακολουθούνται, θα αξιολογούνται και θα τεκμηριώνονται
  • Πού και πότε θα δοκιμαστούν συγκεκριμένα στοιχεία (Τοποθεσίες, περιβάλλοντα, αλληλουχία και οι συναφείς αλληλεξαρτήσεις τους)
  • Προσδιορίστε τις γνωστές και πιθανές επιπτώσεις στις επιχειρηματικές ή/και τεχνικές λειτουργίες και καθορίστε τα κρίσιμα στοιχεία
  • Απαιτούμενοι πόροι (δηλ. Εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, άτομα κ.λπ.)
  • Σύνθεση ομάδας (π.χ. ΜΜΕ, ομάδες δεξιοτήτων κ.λπ.) για κάθε φάση και τους αντίστοιχους ρόλους και ευθύνες τους
  • Περιγραφή αναμενόμενων αποτελεσμάτων και κριτηρίων επιτυχίας
  • Δημιουργήστε πίνακα αξιολόγησης και φύλλα εργασίας
  • Αρχή Διακυβέρνησης και Αποφάσεων και Εγκρίσεις

  VIII. Αξιολόγηση Διαχείρισης

  • Project WBS/Plan, Ορόσημα, Παραδοτέα, Εκτέλεση Έργου, Έλεγχος & Παρακολούθηση (συμπεριλαμβανομένων θεμάτων/διαχείρισης κινδύνου), Close-out, Μέλοι ομάδας και κατανομές πόρων
  • Απαιτούνται προκαταρκτικές προετοιμασίες (π.χ. περιβάλλοντα, εγκαταστάσεις, άτομα, σενάρια που σχετίζονται με κάθε κύκλο δοκιμής και αξιολόγησης)
  • Κοινή πορεία ενδιαφερομένων, πόρων και εγκαταστάσεων
  • Ταξίδια και συντονισμός που σχετίζονται με γεωγραφικά εκταμιευμένες ομάδες ή/και δοκιμαστικούς χώρους που εμπλέκονται στην πρωτοβουλία
  • Επικοινωνίες (Αναφορές, έγγραφο PEP και σχέδιο έργου προς τους ενδιαφερόμενους φορείς)
  Αποτελεσματα

  IX. Διδάγματα (Ανατροφοδότηση και ίσως συζήτηση για θέματα, εκτιμήσεις και πολύτιμες πληροφορίες που είναι πέρα από το πεδίο αυτής της πρωτοβουλίας)

  X. Ευρήματα & Συμπεράσματα Αξιολόγησης 

  XI. Συστάσεις & Τελικές Αποφάσεις